Vyhlášky
Tisk článku

Vyhláška Obce Felbabka č.1/2004 o místních poplatcích.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1 / 2004
o místních poplatcích
 
Zastupitelstvo Obce F E L B A B K A dne 14. 6. 2004 v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 1a odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se usneslo a schválilo tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
Článek 1.
 
Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, oddíl IV. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 o změně se mění takto:
 
Text Čl. 21 se ruší a je nahrazen textem tohoto znění:
a/ Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 19 této vyhlášky činí ročně 430,- Kč a je tvořena
b/ z částky 220,- Kč – skládka – 220,- Kč pro kalendářní rok
 z částky 210,- Kč – svoz – 210,- Kč pro kalendářní rok
 
Tato částka je stanovena jako dopočet skutečných nákladů obce na sběr a svoz komunálního odpadu.
 
Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanoven v příloze č. 1 této vyhlášky.
 
Článek 2.
 
Tato vyhláška nabývá platnosti 1. 7. 2004
 
Hausner Zdeněk v.r.     Huml Pavel v.r.
místostarosta      starosta
 
Tisk článku