Vyhlášky
Tisk článku

Obecně závazná vyhláška Obce Felbabka o místních poplatcích za psy.

Obecní zastupitelstvo obce Felbabka schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 2002 na základě zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 367/1990 Sb. o obcích tuto obecně závaznou
 
V Y H L Á Š K U
 
 Poplatek ze psů platí fyzické i právnické osoby mající trvalé bydliště v obci Felbabka.
 
 Poplatek se platí ze psů starších šesti měsíců. Každý majitel takového psa je povinen přihlásit jej na Obecním úřadě do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 
 Poplatek se nevztahuje na psy, jichž je užíváno k doprovodu nebo ochraně osob nevidomých a držitelů průkazů ZTP.
 
 Sazba poplatku činí 100,- Kč za jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa činí poplatek 200,- Kč.
 
 Poplatek je splatný jedenkrát ročně složenkou nebo osobně na Obecním úřadě.
 
 Vyhláška nabývá platnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce Obecního úřadu.
 
 O řízení ve věcech poplatků platí vyhláška č. 16/1962 Sb.
 
 Porušení této vyhlášky bude postihováno podle příslušných ustanovení zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích.
 
 Současně vyhlašujeme Z Á K A Z volného pobíhání psů v katastru obce a jeho okolí bez vodítek a ochranného košíku. Tento zákaz platí i pro majitele psů bez trvalého pobytu.
 
Ve Felbabce dne 16. 12. 2002
 
místostarosta OÚ      starosta OÚ
Hausner Zdeněk v. r.     Huml Pavel v.r.
 
Tisk článku