NÁZEV PROJEKTU: Chodník podél sil. III/1149 v obci Felbabka II. etapa

NÁZEV PROJEKTU:  Chodník podél sil. III/1149 v obci Felbabka  II. etapa
II. etapa

Projekt pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008811 byl realizován prostřednictvím vyhlášené výzvy MAS Brdy, z. ú. v druhé polovině roku 2018 z dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Cílem projektu je vybudování nového chodníku v II. etapě v délce 109 m podél sil. III/1149 v centrální části obce Felbabka pro zásadní zlepšení bezpečnosti dopravy a chodců při docházení k zastávkám veřejné dopravy, obchodu a dalším objektům občanské vybavenosti (obecní úřad, sportoviště atd. ).

Chodci byli nuceni se pohybovat po okraji vozovky sil.III/1149 nebo po neupraveném krajním pásu mezi vozovkou a oplocením RD. Nový chodník oddělí pěší a silniční provoz a zajišťuje pohyb i osobám se sníženou schopností pohybu. Zároveň jsou zde vymezeny plochy pro dočasné odstavení vozidel a zelené pásy.

NÁZEV PROJEKTU:  Chodník podél sil. III/1149 v obci Felbabka  II. etapa

 

NÁZEV PROJEKTU:  Chodník podél sil. III/1149 v obci Felbabka  II. etapa